frame1
frame2
Taliyah
Phù Thủy Đá
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4