frame1
frame2
Skarner
Bọ Cạp Kim Cương
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4