frame1
frame2
Jinx
Khẩu Pháo Nổi Loạn
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4