frame1
frame2
Gragas
Gã Bợm Rượu
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4