frame1
frame2
Galio
Vệ Thần Khổng Lồ
Liên Minh Huyền Thoại
frame3
frame4